Độc thủ lô kép miền bắc cao cấp

Đã bao lâu rồi bạn chưa được tận hưởng niềm vui CHIẾN THẮNG lô đề? Bạn đánh nhiều nhưng vẫn thua, vậy hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cắt đứt dây đen, Cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng nợ nần một cách nhanh nhất.
⇒ Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒ Thời gian lấy số từ 08h00–18h00 hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel, Vinaphone
⇒ Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01
19-0133Trúng186
18-0177Trúng177
17-0111Trúng52
16-0100Trúng164
15-0111Trượt38
14-0111Trúng46
13-0188Trúng295
12-0177Trúng260
11-0144Trúng196
10-0100Trượt58
09-0188Trúng252
08-0199Trượt266
07-0144Trúng181
06-0111Trúng192
05-0133Trượt267
04-0188Trúng262
03-0155Trúng255
02-0155Trúng96
01-0155Trúng282
31-1222Trúng268
30-1222Trúng164
29-1211Trúng89
28-1233Trượt273
27-1266Trúng195
26-1222Trượt99
25-1211Trúng146
24-1255Trúng93
23-1288Trúng138
22-1200Trúng266
21-1299Trúng191
20-1277Trượt95
19-1200Trượt69
18-1200Trúng49
17-1200Trúng140
16-1233Trúng92
15-1211Trúng32
14-1255Trượt144
13-1233Trúng52
12-1255Trượt286
11-1200Trượt96
10-1233Trúng183
09-1200Trúng55
08-1299Trượt44
07-1222Trượt154
06-1266Trượt282
05-1255Trúng262
04-1255Trúng276
03-1211Trúng288
02-1266Trượt93
01-1211Trúng162
30-1100Trượt294
29-1122Trúng53
28-1122Trượt239
27-1133Trúng167
26-1188Trúng85
25-1100Trúng186
24-1177Trượt44
23-1177Trúng80
22-1199Trúng179
21-1133Trúng192
20-1155Trúng239
19-1188Trúng187
18-1188Trúng32
17-1199Trúng55
16-1166Trượt245
15-1122Trúng263
14-1199Trượt150
13-1188Trúng261
12-1188Trúng71
11-1199Trượt134
10-1155Trượt97
09-1111Trượt136
08-1100Trượt138
07-1111Trượt74
06-1144Trúng265
05-1111Trúng271
04-1100Trượt46
03-1199Trúng253
02-1188Trúng74
01-1133Trúng40
31-1000Trượt169
30-1066Trúng277
29-1055Trúng150
28-1088Trúng197
27-1055Trượt236
26-1011Trúng164
25-1077Trúng46
24-1055Trúng178
23-1022Trúng275
22-1088Trượt231
21-1011Trúng49
20-1000Trúng153
19-1022Trượt131
18-1055Trượt51
17-1000Trúng31
16-1088Trúng273
15-1022Trúng172
14-1044Trượt260
13-1066Trúng279
12-1033Trúng42
11-1066Trúng75
10-1077Trúng245
09-1022Trúng170
08-1022Trượt175
07-1044Trúng144
06-1033Trượt249
05-1099Trượt48
04-1066Trúng66
03-1033Trúng244
02-1000Trúng196
01-1066Trượt35
30-0988Trúng256
29-0911Trúng244
28-0911Trượt247
27-0911Trúng39
26-0933Trượt239
25-0933Trúng78
24-0966Trúng273
23-0922Trượt40
22-0900Trúng80
21-0911Trúng232
20-0966Trượt268
19-0988Trúng236
18-0933Trúng80
17-0911Trượt191
16-0933Trúng144
15-0911Trúng247
14-0988Trúng148
13-0944Trúng72
12-0988Trượt86
11-0955Trúng173
10-0933Trúng187
09-0900Trúng243
08-0922Trúng169
07-0955Trúng269
06-0977Trượt242
05-0944Trúng260
04-0944Trượt94
03-0966Trượt89
02-0988Trượt185
01-0977Trượt153
31-0800Trúng242
30-0844Trúng190
29-0811Trượt243
28-0877Trượt182
27-0811Trượt196
26-0800Trúng236
25-0833Trượt61
24-0833Trúng60
23-0877Trúng48
22-0888Trúng53
21-0855Trúng233
20-0811Trúng237
19-0811Trúng166
18-0855Trúng153
17-0822Trúng142
16-0822Trúng47
15-0844Trượt260
14-0855Trúng76
13-0877Trượt174
12-0822Trượt63
11-0899Trúng238
10-0822Trúng271
09-0899Trượt247
08-0833Trượt70
07-0877Trượt157
06-0855Trúng282
05-0888Trượt59
04-0844Trúng282
03-0811Trượt251
02-0811Trúng263
01-0844Trúng150
31-0788Trượt264
30-0777Trượt191
29-0788Trượt275
28-0711Trúng147
27-0777Trúng164
26-0700Trúng50
25-0755Trúng183
24-0722Trúng134
23-0744Trúng75
22-0744Trúng267
21-0788Trúng153
20-0799Trúng181
19-0799Trượt195
18-0744Trúng66
17-0722Trúng145
16-0777Trượt163
15-0722Trượt93
14-0788Trúng62
13-0766Trúng37
12-0700Trúng192
11-0722Trượt266
10-0700Trượt173
09-0788Trúng38
08-0733Trúng185
07-0722Trúng273
06-0722Trúng32
05-0755Trúng289
04-0744Trượt34
03-0700Trượt169
02-0722Trúng158
01-0788Trúng162
30-0622Trượt274
29-0600Trúng150
28-0611Trượt234
27-0666Trúng239
26-0655Trúng144
25-0666Trượt175
24-0699Trúng196
23-0666Trúng188
22-0611Trượt186
21-0611Trúng274
20-0699Trúng233
19-0644Trúng178
18-0677Trúng283
17-0644Trúng143
16-0600Trượt56
15-0600Trúng98
14-0677Trượt280
13-0622Trượt297
12-0677Trúng159
11-0666Trúng96
10-0611Trúng173
09-0600Trượt89
08-0688Trúng134
07-0666Trúng57
06-0655Trượt90
05-0622Trúng76
04-0644Trúng272
03-0600Trúng292
02-0622Trúng198
01-0633Trúng68
31-0555Trượt292
30-0522Trúng65
29-0511Trúng270
28-0555Trúng250
27-0555Trúng88
26-0588Trúng234
25-0511Trúng181
24-0566Trượt241
23-0577Trúng62
22-0577Trúng180
21-0522Trúng175
20-0544Trượt172
19-0500Trúng235
18-0511Trúng45
17-0588Trúng189
16-0511Trúng230
15-0533Trúng92
14-0555Trượt197
13-0533Trúng49
12-0544Trúng52
11-0566Trúng158
10-0522Trúng262
09-0599Trúng32
08-0555Trúng287
07-0544Trúng169
06-0544Trượt60
05-0522Trúng139
04-0522Trúng251
03-0588Trúng145
02-0555Trúng96
01-0555Trượt43
30-0433Trúng163
29-0444Trượt236
28-0433Trúng77
27-0488Trúng36
26-0422Trúng80
25-0488Trúng298
24-0499Trúng59
23-0422Trúng72
31-0366Trượt57
30-0344Trượt166
29-0366Trúng85
28-0399Trượt45
27-0355Trúng99
26-0355Trúng263
25-0388Trúng168
24-0322Trúng239
23-0311Trúng154
22-0322Trúng194
21-0377Trúng56
20-0355Trúng266
19-0322Trúng157
18-0300Trúng62
17-0311Trúng285
16-0322Trúng286
15-0300Trúng49
14-0344Trượt257
13-0322Trúng169
12-0344Trúng60
11-0311Trúng277
10-0355Trúng268
09-0377Trúng296
08-0322Trúng156
07-0344Trúng82
06-0333Trượt259
05-0377Trúng278
04-0377Trúng178
03-0311Trúng239
02-0300Trúng74
01-0377Trúng260
29-0222Trúng196
28-0255Trúng83
27-0288Trượt98
26-0244Trượt134
25-0266Trúng152
24-0200Trượt51
23-0288Trượt155
22-0299Trúng276
21-0233Trúng290
20-0255Trúng268
19-0233Trúng45
18-0233Trúng257
17-0277Trúng259
16-0233Trúng285
15-0288Trúng296
14-0244Trúng38
13-0222Trúng55
12-0277Trúng94
11-0222Trượt258
10-0222Trượt180
09-0200Trúng245
08-0288Trúng164
07-0277Trượt39
06-0200Trúng156
05-0200Trúng180
04-0299Trúng282
03-0299Trúng290
02-0266Trúng82
01-0299Trúng55